Logo Pons advocats
C/Lliri, 23 | 08402 Granollers, Barcelona. Tel. 93 879 42 88
Català | Español
Slide dret civil
El dret civil és una branca amplíssima del nostre dret on hi caben tot tipus de reclamacions contractuals i extracontractuals. El Món que vivim entra sempre en conflictes interpersonals i de relacions entre les persones, tots aquells conflictes poden ser atesos i resolts a la via Jurisdiccional Civil.
Dret de Succesions, des de la declaració d'hereus, fins a l'acceptació davant de Notari d'una herència i posterior liquidació d'impostos a la Oficina Liquidadora.
Reclamació de drets successoris, com el pagament d'una llegítima,...
Elaboració de contractes de lloguer, de compra-venda, arres, etc.. així com els conflictes que puguin generar-se en virtut d'aquest tipus de contractes.
Reclamació de preferents i deute subordinat. etc...

Temes civils

Desnonaments
El Desnonament és un procés sumari que té per objecte el llançament de qui com a arrendatari, dependent o precarista posseeix béns aliens.
Herències
Acceptació d'Herència, reclamació de legítimes i Llegats, Declaracions de Hereus Judicials i notarials, Partició d'Herència, etc.
Hipotecaris, clàusules sòl, ...
Assessorament i reclamacións per a afectats per clàusules sòl d'hipoteques.
Preferents i subordinades
Reclamacions sobre preferents i deute subordinat de Qualsevol Entitat bancària.
Clàusules sòl
Si vostè ha demandat la seva entitat financera per l’existència d’una clàusula sòl abusiva en el seu contracte hipotecari és molt possible que en l’audiència prèvia el banc li proposi arribar a un acord sobre el particular.
Comunitats de propietaris
Prestem assessorament i defensa en matèria de comunitats de propietaris, en qüestions com ara impagament de quotes comunitàries, problemes de convivència amb veïns, impugnació d'acords, nomenament de càrrecs...
Defectes constructius
Patologies d'edificació, vicis, danys constructius. Guia d'actuació per a comunitats i particulars.
Compliment de contractes
Compliment de l'acord entre dos o més subjectes (parts del contracte), pel qual es comprometen entre si a una determinada conducta, anomenada prestació, que persegueix un benefici o avantatge.
Responsabilitat civil en accidents mèdics,...
Obligació que recau sobre una persona de reparar el mal que ha causat a un altre, sigui en naturalesa o bé per un equivalent monetari.